MISIUNE, VIZIUNE ȘI ȚINTE STRATEGICE

R

MISIUNEA Şcolii Postliceale “Henri Coandă” Timisoara

Misiunea şcolii este de a contura prin educaţie şi cultură noul profil al omului mileniului III. Concretizează activităţi şi proceduri privind formarea capacităţilor intelectuale şi practic-aplicative ale elevilor, precum şi valorificarea potenţialului uman în dezvoltarea aptitudinilor şi atitudinilor privind însuşirea calificării / specializării.

  Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Timisoara, prin echipa managerială este preocupată de obţinerea certificatelor / calificărilor valabile în ţară şi în ţările Uniunii Europene.

  Promovarea unui învăţământ de calitate, instruirea şi pregătirea elevilor şcolii în dobândirea abilităţilor privind învăţământul tehnologic, menţine bunul renume al şcolii în comunitate, în ţară şi peste hotare.

 • Programul educaţional oferit elevilor Şcolii Postliceale „Henri Coandă” Timisoara contribuie la dezvoltarea armonioasă a tinerilor / adulţilor în vederea desfăşurării activităţilor care conduc spre profesionalizare;
 • Formarea abilităţilor şi a disponibilităţilor afective de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din domeniul medical cu alte domenii;
 • Excelenţa în procesul de formare şi educaţie, într-un spectru foarte larg al activităţilor curriculare / extracurriculare şi extraşcolare;
 • Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială şi pentru îndeplinirea cu dăruire şi altruism a specializării însuşite;
 • Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Timisoara facilitează accesul la studiu şi educaţie a elevilor proveniţi din familii cu situaţie materială precară
 • Implicarea elevilor în echipe mixte cu personalul didactic / specialişti în dezvoltarea parteneriatelor şi a cercetării ştiinţifice;
 • Stabilirea de parteneriate cu factori educaţionali care să furnizeze servicii de formare profesională, de dezvoltare personală şi de inserţie pe piaţa muncii interne şi externe;
 • Asigurarea de către conducerea şcolii a serviciilor medicale pentru elevi conform legislaţiei în vigoare;
 • Existenţa sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Gestionarea judicioasă a documentelor şcolare şi a actelor de studii, în conformitate cu normativele în vigoare, cu numărul prognozat al elevilor, cu nivelul de şcolarizare, cu specializările / calificările profesionale existente în oferta educaţională;
 • Realizarea procedurilor de evaluare a resursei umane a şcolii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările interne.

R

Viziunea Şcolii Postliceale “Henri Coandă” Timișoara

 

Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Timișoara prin viziunea propusă, urmăreşte realizarea idealului educaţional, întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane capabilă să aspire la formarea propriei personalităţi contribuind la dezvoltarea societăţii româneşti.

În acest sens Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Timisoara va realiza:

 • Înaltă calitate, o puternică motivaţie, angajare şi atitudini profesionale din partea cadrelor didactice / specialişti, cadre didactic-auxiliare şi nedidactice;
 • Asigurarea climatului optim necesar studiului şi pregătirii practice de specialitate;
 • Asigurarea liberului acces la educaţie, indiferent de naţionalitate, religie şi situaţie sociala;
 • Asigurarea bazei materiale / imobiliare moderne necesare pregătirii în specialitate / calificare;
 • Utilizarea mijloacelor şi echipamentelor moderne ale sistemului informatic, a reţelei de comunicaţie între diferitele compartimente ale şcolii, între acestea şi beneficiarii direcţi şi indirecţi;
 • Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, de respect faţă de bunurile şcolii şi în relaţia cu partenerii interni şi externi ai şcolii.

ȚINTE STRATEGICE

Ţintele propuse au ca finalitate formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului prin:

 

 • Dezvoltarea deprinderilor intelectuale şi practice şi a disponibilităţilor afective ;
 • Educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii şi a toleranţei, a schimbului liber de opinii;
 • Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană în general cât şi dezvoltarea abilităţilor şi a simţului practic pentru a face faţă cerinţelor la locul de muncă şi în familie.
 • Dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţia formativă în şcoală, educaţie civică, morală,educaţie fizică prin practicarea sportului şi prin activităţi extracurriculare;
 • Realizarea unui climat afectiv şi a unei bune colaborări între cadrele didactice / specialişti şi elevi
 • Accesul elevilor la resursele educaţionale ale şcolii: fond de carte, bibliotecă, auxiliare curriculare, tehnologie informatică şi de comunicare, servicii de orientare şi consiliere.