ȚINTE STRATEGICE

R

Ținta strategică I

ȚINTA 1. Promovarea unui management de contingență eficient şi cultivarea stării de bine în organizaţie prin implementarea a cel puţin 2 strategii şi 2 programe specifice.

ARGUMENT:

     Implementarea modelului managerial adecvat atât cerințelor din interiorul organizației, cât și celor care vin din mediul extern reprezintă pentru unitatea școlară o premisă care contribuie semnificativ la succesul organizațional. Școala, ca furnizor de servicii trebuie să fie receptivă la cerințele societății sau la cele comunitare, astfel încât să fie în măsură să se adapteze rapid și să țină  pasul cu acestea la un nivel calitativ. Managementul de contingență oferă cadrul adecvat pentru evoluția și dezvoltarea unei organizații de succes. Desigur că  un rol important îl are și benchmarkingul, ale cărui rezultate pot orienta  Starea de bine reprezintă un indicator considerat a fi foarte important pentru calitatea mediului intern organizațional. Starea de bine și învățarea sunt simbiotice, de aceea organizația școlară trebuie să ofere cadre adecvate pentru realizarea unor demersuri educaționale optime.

 • Opţiunea curriculară

  • Creșterea performanței manageriale la nivel instituțional cu 10% printr-o  acţiune sinergică a tuturor componentelor structurilor organizației școlare cu scopul îmbunătăţirii rezultatelor şi a stării de bine organizaţionale;
  • Asigurarea cadrului instituţional pentru calitatea activităţii întregului personal al unităţii de învăţământ;
  • Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele beneficiarilor şi ale comunităţii locale, în acord cu documentele proiective la nivel regional, cu standardele de calitate în vigoare;
  • Implementarea, dezvoltarea şi monitorizarea sistemului de management al calităţii;
  •  Identificarea activităților procedurabile și reactualizarea procedurilor specifice învățământului online și fizic;
  • Elaborarea strategiilor/programelor de dezvoltare instituţională conform cerinţelor cuprinse în standardele de calitate;
  • Promovarea culturii organizaţionale a „şcolii care învaţă”.

  Opţiunea-resurse umane

  • Implicarea actorilor comunităţii şcolare în actele de decizie din perspectiva managementului participativ.
  • Monitorizarea şi evaluarea activității structurilor interne din cadrul organizației școlare.în raport cu cele patru domenii funcționale, de către echipa managerială;
  • Asigurarea reducerii riscurilor la securitatea elevilor în contextul digitalizării metodelor de predare.

  Opţiunea-resurse materiale şi informaţionale

  • Realizarea Platformei de management integrat la nivelul școlilor  din rețea;
  • Asigurarea accesului la platformele de învăţare online.

  Opţiunea –relaţia cu comunitatea

  ·       Revizuirea sistemului de comunicare instituțională internă și externă;

  ·       Promovarea unei culturi organizaționale care susține utilizarea tuturor instrumentelor autoevaluării instituționale.

R

ȚINTA STRATEGICă II

ȚINTA 2. Creşterea cu 10% a bazei  materiale a şcolii până în 2023 în vederea promovării unui învăţământ modern cu accent pe competenţe digitale

ARGUMENT:

Strategia de digitalizare a educației în România 2021-2027 SMART Edu aduce provocări și în lumea educației, de la asigurarea resurselor materiale, a dotărilor IT până la formarea și dezvoltarea competențelor digitale pentru actorii comunității școlare. Performanțele educaționale sunt în sinergie cu eforturile de adoptare a de noi servicii, tehnologii, competențe. Școala se află astfel sub presiunea cerințelor și digitalizarea trebuie să primească un răspuns adecvat din partea instituției școlare. Atât în învățământul fizic cât și în cel online, activitățile care presupun competențe digitale, competențe de a utiliza platforme de învățare online reprezintă practici curente.

 • Opţiunea curriculară

  • Includerea în registrul activităţilor educative a tematicilor pentru păstrarea şi utilizarea adecvată a tehnologiei digitale de către elevi;
  • Popularea platformelor educaţionale pe care le utilizează elevii atât în online cât și în învățământul fizic
  • Implementarea unui program de învățare diferențiată pentru elevi în sala SMART
  • Organizarea de sesiuni de formare continuă în vederea dezvoltării competenței digitale la toate cadrele didactice
  • Crearea de către profesori a resurselor educaționale deschise.
  • Crearea de Clase virtuale, rol cheie pentru folosirea pe scară largă a RED

  Opţiunea-resurse umane

  • Asumarea răspunderii personalului didactic privind păstrarea patrimoniului şcolii;
  • Implicarea personalului şcolii în activităţi de instruire în vederea utilizării echipamentelor/tehnologiilor.

  Opţiunea-resurse materiale şi financiare

  • Dezvoltarea bazei materiale prin achiziţionarea de materiale şi echipamente necesare învăţământului  online, cu 5% mai mult până în anul 2023;
  • Constituirea bugetului unităţii de învăţământ cu respectarea cadrului legal,orientat spre asigurarea dotărilor şi a infrastructurii adecvate învăţământulu online  şi fizic.
  • Amenajarea și dotarea unei săli SMART

  Opţiunea –relaţia cu comunitatea

  • Crearea și sprijinirea de ”comunități de învățare”, pentru schimburi de experiență, modele de bune practici și pedagogie digitală pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din unitatea  de învățământ
  • Dezvoltarea relaţiilor cu partenerii şi agenţii economici în vederea atragerii de finanţări;
  • Asigurarea relaţiilor de parteneriat necesare activităţilor de voluntariat

   

R

ȚINTA STRATEGICă III

ȚINTA 3. Creşterea cu 5% a gradului de implicare în parteneriate constructive și sustenabile cu beneficiarii indirecți, stakeholderii, în vederea susținerii politicilor școlii

ARGUMENT:

Paradigma comunitară a impus configurarea unei perspective noi asupra parteneriatelor dintre școală și diferiți actori comunitari.Valorizarea resurselor organizației școlare și construirea parteneriatelor viabile constituie un deziderat important, o oportunitate de a îndeplini finalitățile propuse de unitatea de învățământ. În fapt, parteneriatele trebuie să servească tuturor partenerilor, să răspundă intereselor acestora și să manifeste potențial constructiv și creativ. Acestea vor contribui de asemenea și la creșterea capitalului de imagine al școlii în mediul extern și consolidarea locului în ierarhia școlilor din județ. Parteneriatele au în vedere și învățarea experiențială și diferențiată a elevilor.

 • Opţiunea curriculară

  • Constituirea Echipei  de proiect ca structură internă a şcolii;
  • Întocmirea Calendarului activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare;

  Opţiunea-resurse umane

  • Antrenarea membrilor Echipei de proiect în cursuri/programe de formare pe tema managementului şi scrierii de proiecte;
  • Asigurarea orientării școlare și profesionale a elevilor școlii în context informal și nonformal

   

  Opţiunea-resurse materiale şi informaţionale

  • Încheierea de parteneriate cu factorii interesaţi şi care pot susţine realizarea obiectivelor şcolii;

  Opţiunea –relaţia cu comunitatea

  • Implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare externă și a cel puțin 5

  parteneriate constructive și sustenabile la diferite nivele (local, national);

R

ȚINTA STRATEGICă IV

ȚINTA 4.Reducerea până în anul 2023 cu cel puţin 2% a retragerilor elevilor din sistemul educaţional în contextul stimulării eficiente a participării şcolare şi extraşcolare, respectiv a îmbunătăţirii rezultatelor şcolare ale elevilor

ARGUMENT:

Strategiile la nivel național, precum Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii, susțin caracterul proactiv al măsurilor implementate de organizația școlară pentru a reduce absenteismul, retragerile din sistemul educațional. Asigurarea de către școală a cadrelor formale și nonformale pentru implicarea activă a elevilor reprezintă un obiectiv import, semnificativ pentru formarea și dezvoltarea acestora. Profilul absolventului vizat de unitatea de învățământ presupune capacități și competențe transdiciplinare necesare integrării sociale și profesionale, iar diversitatea activităților școlare și extrașcolare sprijină acest demers. Având în vedere că participarea școlară este un predictor al rezultatelor bune la învățătură, preocuparea pentru calitatea activităților de învățare și eficiența lor este legitimă.

 • Opţiunea curriculară

  Derularea unor activități de predare-învățare-evaluare de calitate, care permit realizarea egalității de șanse;

  Scrierea de către cadrele didactice a unor cărți/suporturi de curs/resurse educaționale deschise, în format fizic și digital

  Derularea unor acțiuni extrașcolare educative, de voluntariat

  Promovarea ofertei şcolii pentru sprijinul elevilor capabili de performanţe înalte/ cu dificultăţi de învăţare

  Implementarea unor acţiuni de instruire diferenţiată în vederea susţinerii atât a elevilor capabili de performanţe înalte, cât şi a celor cu dificultăţi de învăţare

  Opţiunea-resurse umane

  Reducerea cu 3% a absenteismului școlar în rândul elevilor

  Implementarea unor măsuri de prevenție specifice de susținere a participării școlare

  Derularea unor programe interne de stimulare a participării şcolare şi extraşcolare, respectiv a reducerii absenteismului şcolar cu 3% în rândul elevilor.

  Opţiunea-resurse materiale şi informaţionale

  Realizarea procesului de atragere de resurse pentru achiziționarea de carte, mijloace de învățământ, materiale didactice

  Realizarea activităților educaționale pe platforma de învățare a școlii, inclusiv în învățământul fizic, cu respectarea nevoilor de cunoaștere a beneficiarilor

  Opţiunea –relaţia cu comunitatea

  Implicarea școlii în proiecte cu caracter caritabil, de voluntariat, campanii tematice.

R

ȚINTA STRATEGICă V

ȚINTA 5. Implementarea a cel puţin 2 programe /planuri de acţiune adaptate la nevoile tuturor categoriilor/grupurilor vulnerabile, a minorităţilor, a persoanelor dezavantajate

ARGUMENT:

Egalitatea de șanse și asigurarea accesului la serviciile educaționale oferite de organizația școlară trebuie să stea în atenția echipei manageriale. Este necesar să se construiască o adevărată comunitate de învățare, care să respecte diversitatea, toleranța, acceptarea, asigurându-se implicarea elevilor în activități care promovează aceste principii și valori. Unitatea de învățământ aduce prin oferta educațională tipuri de activități care să asigure condiții de acces inclusiv pentru persoanele aflate în situații de risc. Starea de bine în organizația școlară nu poate să se realizeze decât în condiții de egalitate a aaccesului și a șanselor la servicii educaționale de calitate, nediscriminatoriu.

 • Opţiunea curriculară

  Realizarea activităților de suport pentru învățare adresate elevilor cu performanță scăzută.

  Implementarea Programului de consiliere şi orientare şcolară pentru elevi

  Opţiunea-resurse umane

  Creşterea cu 5% a implicării elevilor în viaţa comunităţii şcolare, faţa de anul şcolar trecut, cu scopul promovorării stării de bine în organizaţia şcolară

  Identificarea unor stimuli motivaţionali si apreciativi pentru elevii cu performanţe superioare

  Opţiunea-resurse materiale şi informaţionale

  Acordarea bursei pentru elevii care provin din medii dezavantajate

  Implementarea programului de susţinere a elevilor cu status socio-economic scăzut, în vederea reducerii absenteismului şi creşterii participării şcolare

  Opţiunea –relaţia cu comunitatea

  Derularea sau participarea la acțiuni parteneriale care promovează diversitatea, multiculturalitatea.

  Realizarea activităților de bencmarking și de marketing educațional

  Elaborarea unei reviste electronice în vederea diseminării bunelor practici educaționale, a activităților extrașcolare

R

ȚINTA STRATEGICă VI

ȚINTA 6.Implicarea până în 2023 a cel puţin 80% dintre angajaţi în acţiuni de dezvoltare organizaţională şi de  promovare a valorii umane a organizaţiei

ARGUMENT:

Documente importante precum Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții promovează conceptele creștere inteligentă, creștere incluzivă, creștere durabilă, astfel că școlii îi revine un rol semnificativ în formarea și dezvoltarea celui mai important capital al organizației: capitalul uman. Prin activități metodico-științifice desfășurate în școală sau în cadre formale organizate de către instituții de învățământ sau formare, personalul angajat al școlii

 • Opţiunea curriculară

  Implementarea planurilor de carieră și dezvoltare profesională în raport cu nevoile individuale și organizaționale pentru fiecare categorie de personal;

  Promovarea formării şi dezvoltării profesionale a personalului angajat, cu 10% mai mult decât anul şcolar precedent;

  Opţiunea-resurse umane

  Realizarea sesiunilor de comunicări științifice

  Opţiunea-resurse materiale şi informaţionale

  Susținerea parțială de către organizația școlară a costurilor legate de formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

  Opţiunea –relaţia cu comunitatea

  Asigurarea diseminării în mediul intern şi extern organizaţional, a bunelor practici ale cadrelor didactice, ale rezultatelor obţinute de comunitatea şcolară în context formal sau nonformal.

  Crearea și sprijinirea de ”comunități de învățare”, pentru schimburi de experiență, modele de bune practici și pedagogie digitală pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din unitatea de învățământ