activitate_02

Program de perfecționare cadre didactice


FUNDATIA CULTURAL UMANITARA “HENRI COANDA” organizeaza programul de perfecţionare „Management european educaţional” acreditat prin OMECTS nr. 7430/28.12.2011 având următoarea structură:

  • Modulul I – Management educaţional – 90 ore/30 credite transferabile;
  • Modulul II – Comunicare şi curriculum – 90 ore/30 credite transferabile.

Documente necesare pentru inscriere:

  • Copie act de identitate
  • Copie a documentului privind ultimul nivel de studii finalizate
  • Copie certificat de căsătorie – dacă este cazul
  • Adeverinţa de la unitatea de învăţământ de provenienţă care atestă statutul de cadru didactic
  • Copie certificat de naştere
  • Documentul care atestă achitarea taxei de şcolarizare – rata 1

Finalizarea programului de perfecţionare Management european educaţional satisface cerinţele legislative:

  • ”Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă astfel încât să acumuleze la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivat în învăţământ minimum 90 de credite transferabile” (art. 245 – (6) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale);
  • ”Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului înfiinţează corpul naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin concurs specific a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile” (art.246 – (1) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale).

Relatii suplimentare se pot obtine la tel: 0745659265